Lệnh tail trong linux

Có rất nhiều các công cụ dùng để hiển thị file dưới dạng .txt .sh,... Hiển thị này sẽ giúp việc quản trị hệ thống…