Các lệnh Linux kiểm tra các thông số VPS/Server

Khi nhận được một VPS/Server từ một nhà cung cấp dịch vụ, chúng ta cần kiểm tra xem các thông số VPS/Server mà chúng ta nhận được từ phía nhà cung cấp có đúng không.

Dưới đây là 1 số Linux command đơn giản mà chúng ta có thể sử dụng:

Kiểm tra thông tin CPU

Kiểm tra thông tin CPU

 

Kiểm tra thông tin RAM

 

Kiểm tra thông tin RAM

Kiểm tra thông tin ổ cứng
Sử dụng lệnh df có sẵn của Linux/Unix

Sử dụng lệnh df có sẵn của Linux/Unix

Kiểm tra thông tin Hệ điều hành
Thông tin hệ điều hành, ví dụ centos sẽ được lưu vào file /etc/centos-release

Kiểm tra thông tin Hệ điều hành

Kiểm tra thông số của ổ cứng

Kiểm tra thông số của ổ cứng

 

Chúc các bạn thành công.