Hướng dẫn cài đặt Docker, Docker Compose trên Ubuntu 20.04

Docker là một nền tảng ảo hoá mã nguồn mở giúp bạn build, test và deploy ứng dụng dưới dạng container trên mọi môi trường máy chủ, máy ảo khác nhau. Nó cho phép tạo môi trường độc lập, tách biệt khỏi hệ điều hành để khởi chạy hoặc phát triển ứng dụng. Môi trường ảo này được gọi là container.

Lợi ích của Docker so với sử dụng máy ảo VM

  • Tắt / mở container chi trong vài giây.
  • Dễ dàng thiết lập môi trường làm việc và chia sẻ cho người khác
  • Container hoạt động độc lập, không ảnh hưởng đến container khác hoặc Host OS
  • Tối ưu tài nguyên máy chủ nếu cần chạy nhiều ứng dụng độc lập so với việc tách riêng mỗi ứng dụng ra trên mỗi máy ảo

I. Cài đặt Docker

1. Chuẩn bị hệ thống

Đầu tiên, cài đặt các package cần thiết để chuẩn bị cho việc cài đặt Docker.

Thêm Docker’s official GPG key vào hệ thống

Thiết lập Docker repository

Nếu bạn đang cài đặt cho Ubuntu 20.04 chạy trên Raspberry Pi, sử dụng lệnh này để thiết lập Docker repository

2. Cài đặt Docker Engine

Sử dụng apt-get (hoặc apt) để cài đặt Docker vào máy

Để xác nhận Docker đã được cài đặt và hoạt động ổn định, kiểm tra bằng cách sau

Nếu nhận được thông báo Hello from Docker! như hình dưới đây thì Docker đã sẵn sàng hoạt động

3. Thêm user vào group Docker

Để quản lý Docker dưới tài khoản non-root (không cần phải chèn sudo khi gõ lệnh), bạn cần gán tài khoản hiện tại vào user group Docker như sau

II. Cài đặt Docker Compose

Tiếp theo, cài đặt thêm Docker Compose để sau này có thể khởi tạo các ứng dụng sử dụng nhiều container một cách nhanh chóng.

Docker Compose là một công cụ dùng để định nghĩa và chạy các chương trình Docker sử dụng nhiều container (multi-container). Với Docker Compose, chúng ta sử dụng một file YAML để thiết lập các service cần thiết cho chương trình. Cuối cùng, với một câu lệnh duy nhất, bạn sẽ thiết lập được 1 hệ thống hoàn chỉnh mà không cần phải chạy từng dòng lệnh mất thời gian.

Kiểm tra lại docker-compose đã cài đặt thành công chưa bằng lệnh