Hướng dẫn đổi port SSH cho server Linux CentOS

Đổi port SSH mặc định để bảo mật hệ thống, làm khó khăn hơn cho các script độc hại hoặc nhân viên không mong muốn cố gắng để đăng nhập vào máy chủ CentOS của bạn.

Từ CentOS 7 việc đổi port SSH có đôi chút khác biệt với các hệ điều hành cũ, để thực hiện đổi port SSH trên CentOS 7 bạn thực hiện như sau:

1- Update các bản vá cho hệ thống:

[[email protected] ~]# yum update -y​

2- Cấu hình SSH đổi port mong muốn

[[email protected] ~]# vi /etc/ssh/sshd_config

Mặc định là port 22 bạn sửa thành port mong muốn:

VD: ở đây muốn mở port 2220 cho dịch vụ SSH

Lưu lại cấu hình và khởi động lại dịch vụ SSH để nhận port mới.

[[email protected] ~]# systemctl restart sshd.service

Bạn có thể kiểm tra lại dịch vụ SSH đã nhận chính xác port mới chưa, bằng công cụ netstat. Nếu chưa có Netstat bạn có thể cài đặt bằng lệnh:

[[email protected] ~]# yum install net-tools -y

Sau đó kiểm tra các cổng đang mở.

[[email protected] ~]# netstat -tupln

 

Bây giờ cho phép kiểm tra xem CentOS của bạn đang lắng nghe dịch vụ SSH trên cổng mới. Gõ lệnh lệnh netstat để kiểm tra:

[[email protected] ~]# netstat -tupln

Cuối cùng mở port mới cho dịch vụ SSH trên Firewall

[[email protected] ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=2220/tcp

Khởi động lại Firewall để có hiệu lực

[[email protected] ~]# firewall-cmd –reload

Bây giờ bạn thử SSH xem kết quả, chúc bạn thực hiện thành công !