tintứcmỗingày.vn xemphimbomtấn.vn tiếngnhậtonline.vn duhọcgiárẻ.vn đặtvémáybaytrựctuyến.vn bánhsinhnhật.vn làmtóc.vn thiếtbịvệsinhcaocấp.vn gamekiếmhiệp.vn quánăn.vn ngoạithất.vn côngtrìnhdândụng.vn duhọcmiễnphí.vn giúpviệcnhà.vn hảisảnchấtlượng.vn diễnđànseovặt.vn cửanhựacaocấp.vn váyđầm.vn chămsóccâyxanh.vn thiếtkếnộithấtvănphòng.vn xembói.vn lớpdạytrangđiểm.vn hộithảoduhọc.vn diệtvirut.vn ôtômới.vn thanhlýhàngcũ.vn hoacưới.vn mỗingàymộtcuốnsách.vn muabánsáchcũ.vn thiếtbịđiệndândụng.vn giớithiệuviệclàm.vn điệnmáyonline.vn thiếtkếwebđẹp.vn thếgiớinộithất.vn dulịchonline.vn thịtrường24h.vn nhàđất.vn dulịchviệtnam.vn thờitrang.vn sànbấtđộngsản.vn muavémáybay.vn việtnamairlines.vn muabánbấtđộngsản.vn sáchhay.vn dịchvụquảngcáo.vn sàngiaodịchbấtđộngsản.vn bánhàngtrựctuyến.vn labàn.vn quảngcáo.vn sứckhỏecộngđồng.vn sứcsốngmới.vn ngânhàngacb.vn mỹphẩm.vn thờitrangtrẻ.vn thếgiớihoa.vn diễnđànthươngmại.vn việtjet.vn đặtvémáybay.vn tintức24h.vn giàydép.vn giáodục.vn giárẻ.vn tênmiềnquốctế.vn đăngkýtênmiền.vn tậpđoànbitis.vn thựcphẩmchứcnăng.vn viễnthôngviệtnam.vn siêuraovặt.vn tổchứcsựkiệnviệt.vn nhịpsốngsố.vn phimchiếurạp.vn siêuthịtủbếp.vn kiếnthứcyhọc.vn bảovệthươnghiệu.vn thànhđômart.vn vậtgiá360.vn thươngmại.vn quàtặng.vn sứckhoẻ.vn thươnghiệu.vn

STT Tên miền Đăng ký
1 tintứcmỗingày.vn Đăng ký
2 xemphimbomtấn.vn Đăng ký
3 tiếngnhậtonline.vn Đăng ký
4 duhọcgiárẻ.vn Đăng ký
5 đặtvémáybaytrựctuyến.vn Đăng ký
6 bánhsinhnhật.vn Đăng ký
7 làmtóc.vn Đăng ký
8 thiếtbịvệsinhcaocấp.vn Đăng ký
9 gamekiếmhiệp.vn Đăng ký
10 quánăn.vn Đăng ký
11 ngoạithất.vn Đăng ký
12 côngtrìnhdândụng.vn Đăng ký
13 duhọcmiễnphí.vn Đăng ký
14 giúpviệcnhà.vn Đăng ký
15 hảisảnchấtlượng.vn Đăng ký
16 diễnđànseovặt.vn Đăng ký
17 cửanhựacaocấp.vn Đăng ký
18 váyđầm.vn Đăng ký
19 chămsóccâyxanh.vn Đăng ký
20 thiếtkếnộithấtvănphòng.vn Đăng ký
21 xembói.vn Đăng ký
22 lớpdạytrangđiểm.vn Đăng ký
23 hộithảoduhọc.vn Đăng ký
24 diệtvirut.vn Đăng ký
25 ôtômới.vn Đăng ký
26 thanhlýhàngcũ.vn Đăng ký
27 hoacưới.vn Đăng ký
28 mỗingàymộtcuốnsách.vn Đăng ký
29 muabánsáchcũ.vn Đăng ký
30 thiếtbịđiệndândụng.vn Đăng ký
31 quảngcáo24h.vn Đăng ký
32 giớithiệuviệclàm.vn Đăng ký
33 điệnmáyonline.vn Đăng ký
34 thiếtkếwebđẹp.vn Đăng ký
35 thếgiớinộithất.vn Đăng ký
36 dulịchonline.vn Đăng ký
37 thịtrường24h.vn Đăng ký
38 nhàđất.vn Đăng ký
39 dulịchviệtnam.vn Đăng ký
40 thờitrang.vn Đăng ký
41 sànbấtđộngsản.vn Đăng ký
42 muavémáybay.vn Đăng ký
43 việtnamairlines.vn Đăng ký
44 muabánbấtđộngsản.vn Đăng ký
45 sáchhay.vn Đăng ký
46 dịchvụquảngcáo.vn Đăng ký
47 sàngiaodịchbấtđộngsản.vn Đăng ký
48 bánhàngtrựctuyến.vn Đăng ký
49 labàn.vn Đăng ký
50 quảngcáo.vn Đăng ký
51 sứckhỏecộngđồng.vn Đăng ký
52 sứcsốngmới.vn Đăng ký
53 ngânhàngacb.vn Đăng ký
54 mỹphẩm.vn Đăng ký
55 thờitrangtrẻ.vn Đăng ký
56 thếgiớihoa.vn Đăng ký
57 diễnđànthươngmại.vn Đăng ký
58 việtjet.vn Đăng ký
59 đặtvémáybay.vn Đăng ký
60 tintức24h.vn Đăng ký
61 giàydép.vn Đăng ký
62 giáodục.vn Đăng ký
63 giárẻ.vn Đăng ký
64 tênmiềnquốctế.vn Đăng ký
65 đăngkýtênmiền.vn Đăng ký
66 tậpđoànbitis.vn Đăng ký
67 thựcphẩmchứcnăng.vn Đăng ký
68 viễnthôngviệtnam.vn Đăng ký
69 siêuraovặt.vn Đăng ký
70 tổchứcsựkiệnviệt.vn Đăng ký
71 nhịpsốngsố.vn Đăng ký
72 phimchiếurạp.vn Đăng ký
73 siêuthịtủbếp.vn Đăng ký
74 kiếnthứcyhọc.vn Đăng ký
75 bảovệthươnghiệu.vn Đăng ký
76 thànhđômart.vn Đăng ký
77 vậtgiá360.vn Đăng ký
78 thươngmại.vn Đăng ký
79 quàtặng.vn Đăng ký
80 sứckhoẻ.vn Đăng ký
81 thươnghiệu.vn Đăng ký
82 tưvấnluật.vn Đăng ký
83 tưvấnnghềnghiệp.vn Đăng ký
84 tưvấnphápluật.vn Đăng ký
85 ảnhsố.vn Đăng ký
86 điệnthoạidiđộng.vn Đăng ký
87 ngânhàngthôngtin.vn Đăng ký
88 trungtâmthươngmại.vn Đăng ký
89 thếgiớiphụnữ.vn Đăng ký
90 tưvấnsứckhoẻ.vn Đăng ký
91 dịchvụđiệnhoa.vn Đăng ký
92 jaovặt.vn Đăng ký
93 sàngiaodịchchứngkhoán.vn Đăng ký
94 thịtrườngnhàđất.vn Đăng ký
95 ănngon.vn Đăng ký
96 đồlưuniệm.vn Đăng ký
97 sáchmới.vn Đăng ký
98 thiếtkếweb.vn Đăng ký
99 nhàđấtonline.vn Đăng ký
100 cổphiếu.vn Đăng ký
101 ngoạingữ.vn Đăng ký
102 điệnlạnhbáchkhoa.vn Đăng ký
103 điệnlạnhdândụng.vn Đăng ký
104 bảohànhxemáy.vn Đăng ký
105 kiếnthứcđồhọa.vn Đăng ký
106 thiếtbịgiadụng.vn Đăng ký
107 thôngtinthịtrường.vn Đăng ký
108 maymặcthờitrang.vn Đăng ký
109 bánnhà.vn Đăng ký
110 bánđất.vn Đăng ký
111 ảnhviệnhongkong.vn Đăng ký
112 sửamáytính24h.vn Đăng ký
113 điệnquang.vn Đăng ký
114 dulịchkhámphá.vn Đăng ký
115 nhậndiệnthươnghiệu.vn Đăng ký
116 tuổitrẻ.vn Đăng ký
117 giávàng.vn Đăng ký
118 xemphimtrựctuyến.vn Đăng ký
119 thiếtbịnộithất.vn Đăng ký
120 simsốđẹp.vn Đăng ký
121 vậtgiá.vn Đăng ký
122 yêuđồhoạ.vn Đăng ký
123 vétàuonline.vn Đăng ký
124 hàngxáchtay.vn Đăng ký
125 điệnhoa.vn Đăng ký
126 thiếtbịdiđộng.vn Đăng ký
127 thươngmạiđiệntử.vn Đăng ký
128 quàtặngonline.vn Đăng ký
129 đầutưdựán.vn Đăng ký
130 làmchamẹ.vn Đăng ký

Là tên miền đa ngữ dưới mã quốc gia Việt Nam

Là cụm từ, ngữ chứa ít nhất một ký tự tiếng Việt có dấu, hoặc có thể là một ký tự tiếng Việt có dấu (ví dụ: â; ơ, ê, đ; ò; ..)

Bảo vệ thương hiệu

Tên miền tiếng Việt rõ nghĩa, chính xác, tránh được những cách hiểu mập mờ giúp người dùng bảo vệ được ý tưởng, thương hiệu.

Ví dụ:

www.giaythuongdinh.vn: có thể được hiểu là Giầy Thượng Đình hoặc Giấy Thượng Đình

www.giầythượngđình.vn: tên miền Tiếng Việt chỉ xác định một thương hiệu duy nhất.

Tối ưu SEO trên google Việt Nam

Tên miền Tiếng Việt giúp tối ưu hóa từ khóa trong chiến dịch SEO trên google Việt Nam.

Nếu sở hữu tên miền Tiếng Việt sẽ có ưu thế cực kỳ lớn, giúp trang web của bạn từng bước xuất hiện ở vị trí cao trên công cụ tìm kiếm tại Việt Nam.

Xây dựng môi trường thuần Việt

Tạo môi trường đậm chất Việt, ứng dụng tài nguyên Internet của Việt Nam với thế giới góp phần tăng cường quảng bá và thể hiện rõ nét hình ảnh quốc gia.

Hỗ trợ tiếp cận thông tin trên mạng một cách dễ dàng kể cả đối với người không biết tiếng anh.

Ví dụ: www.thờibáokinhtếviệtnam.vn thay cho www.vneconomy.vn

Nguồn tài nguyên tên miền dồi dào

Số lượng đăng ký đã vượt mốc 1 triệu, tỷ lệ tên miền tiếng Việt đưa vào sử dụng tăng trưởng ngày một cao và nguồn tên miền đẹp còn rất dồi dào, phong phú.

thuộc tên miền đa ngữ

(Dạng thức tên miền phổ biến rộng rãi trên thế giới)

Tính đến 2013 đã cấp phát 36 tên miền đa ngữ cấp cao mã quốc gia cho 26 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 5,2 triệu tên miền đã được đăng ký.

 • Nga - 820.000 tên miền

  http://παράδειγμα.δοκιμή

 • Nhật Bản - 456,125 tên miền

  http://天気.jp

 • Trung Quốc - 270.000 tên miền

  http://例子.测试/首页

 • Hàn Quốc - 119.957 tên miền

  http://화장품 - 나무위키

Có dịch vụ web redirect

Hỗ trợ truy cập các trang web hiện có của chủ thể bằng tên miền tiếng Việt

CỤM MÁY CHỦ REDIRECT RIÊNG SIÊU NHANH - ĐỔI URL TỨC THỜI - ĐƯỜNG DẪN NGẮN - DỄ DÀNG CHIA SẺ

Đăng ký tên miền tiếng Việt với mức giá hấp dẫn

chỉ 40K

(Phí gốc 20K + Giá dịch vụ 10K + Giá dịch vụ Redirect 10K)

Like và chia sẻ thông tin cho bạn bè