1. Cài đặt SSL Let’s Encrypt (miễn phí)

CyberPanel sử dụng SSL miễn phí từ Let’s Encrypt. SSL này sẽ được tự động gia hạn cho website của bạn.

1.1. Cài đặt SSL

Hiện tại có 2 cách để bạn thêm SSL cho website:

+ Tạo SSL khi thêm website

Tích vào SSL khi tạo mới một website.

Lưu ý: Hãy chắc chắn bạn đã trỏ tên miền về ip máy chủ trước đã. Nếu bạn chưa trỏ về, bạn sẽ không thể đăng ký đc ssl từ Let’s Encrypt. Nhưng website vẫn được tạo.

+ Tạo SSL cho website có sẵn

Trên Cyberpanel đi đến SSL -> Quản lý SSL -> Cấp phát SSL

1.2. Lỗi khi cài đặt SSL

Thường thì bạn sẽ hay gặp phải các lỗi sau:

  • Bạn chưa trỏ tên miền ( miền con ) về Máy chủ hoặc do lỗi DNS.
  • Tên miền nằm trong Blacklist của Let’s Encrypt ( do spam ).
  • Lỗi của CyberPanel ( ít gặp, thường do update từ bản cũ lên bản mới ).

2. SSL trả phí

Nếu bạn đã mua sẵn SSL cho tiên miền của mình rồi hoặc không thích SSL miễn phí vì có nhiều nhược điểm.

CyberPanel cũng hỗ trợ bạn thêm SSL trả phí này cho website.

Trên CyberPanel, đi đến website bạn cần thêm ssl. Tại phần Thêm SSL

Chúc bạn thành công!

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM