Các Package (gói) của CyberPanel giới hạn tài nguyên của máy chủ cho mỗi website, bạn phải tạo mới một gói (package) trước khi tạo website (mặc dù CyberPanel đã có sẵn một gói default nhưng các giới hạn của gói quá nhỏ để một website vận hành)

1. Tạo gói (Package)

Điền giới hạn của gói bạn muốn, ví dụ:

  • Dung lượng đĩa: 100
  • Tên miền: 10
  • Băng thông: 5000
  • Tài khoản FTP: 10
  • Cơ sở dũ liệu: 10
  • Email: 5

Lưu ý: số 0 để không giới hạn.

2. Sửa đổi gói

Nếu bạn cần sửa đổi một vài thông số của gói, đi đến phần Sửa đổi gói

Từ danh sách các gói, chọn gói bạn muốn sửa đổi và thay đổi thông số tích hợp. Nhớ lưu lại.

3. Xóa gói

Xóa những gói mà bạn không sử dụng đến

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM