User là tài khoản con được tạo ra bởi Admin hoặc reseller, đây là tài khoản có quyền thấp nhất và sẽ có các giới hạn quyền thao tác nhất định. Ở bài viết này TENTEN sẽ hướng dẫn bạn cách tạo User trên Cyber Panel

1. Tạo user

Truy cập và đăng nhập vào Cpanel , tại thanh menu bên trái chọn Users -> Create New User và điền đầy đủ các thông tin

+ First Name: Tên bất kỳ (không để dấu)

+ Last Name: Tên bất kỳ (không để dấu)

+ Email: Email của bạn

+ Account Type: Chọn loại tài khoản (ở đây bạn chọn user)

+ Username: Tên user

+ Password: Mật khẩu

2. Chỉnh sửa user

Để xem các user đã tạo, bạn truy cập Users => List users => Edit để chính sửa

Chúc mừng bạn, bạn đã vừa tạo thành công trên CyberPanel rồi nhé.

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM