Để không bỏ lỡ bất cứ mail nào của đối tác, đồng nghiệp, sếp thì chúng ta nên thêm hòm mail đó làm địa chỉ tin cậy.

Thao tác như sau: Trên webmail > tùy chọn > địa chỉ tin cậy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau đó, điền địa chỉ mail vào phần “nhập địa chỉ email hoặc tên miền”  > bấm thêm > lưu.

thêm tên miền / địa chỉ mail cần thiết

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM