Từ phiên bản 1.6.0, CyberPanel đã được tích hợp Cron jobs.

Để đến trang quản lý Cron Job chúng ta cần đi đến trang quản lý website:

Main > Trang Web> Danh sách trang web » manage

Kéo xuống và tìm Cron Job

Trang sẽ chuyển hướng đến trang Quản lý CRON

Tại đây chúng ta có thể quản lý (thêm, xóa, chỉnh sửa) các Cron Job của các website đang quản lý .

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM