Tạo một website là bước đầu tiên cũng là bước quan trọng để chạy một trang web khi sử dụng cyberpanel.

Bước 1: Trên Menu Cyberpanel đi đến: Trang Web > Tạo trang Web

Bước 2: Điền vào tất cả các trường :

+ Chọn Gói: Chọn Gói bạn muốn cấp cho trang web (có thể tự tạo package theo hướng dẫn này)

+ Chọn người sở hữu: Chọn người bạn muốn cấp quyền cho  quản lý trang web, mặc định admin luôn có quyền quản lý.

+ Tên miền: Nhập vào tên miền. ( Lưu ý: chỉ tên miền thồi, vd: cyberpanel.vn, demo.cyberpanel.vn )

+ Email: Địa chỉ Email

+ Chọn PHP: Chọn phiên bản PHP cho trang web ( cái này có thể thay đổi sau ).

+ SSL: Nếu check vào phần SSL thì cyberpanel sẽ tự đăng ký SSL của Let’s Encrypt. ( Bạn sẽ gặp lỗi tạo SSL nếu tên miền chưa trỏ về máy chủ)

+ DKIM: Nếu bạn check phần này, Cyberpanel sẽ tự tạo DKIM cho email tên miền.

+ Open_basedir: bật open_basedir để bảo vệ website tốt hơn.

Bước 3: Cuối cùng nhấn vào nút Tạo trang web để xác nhận tạo website 

Chúc các bạn tạo website trên CyberPanel thành công!

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM