VNNIC xây dựng và triển khai Cổng tiếp nhận phản ánh lạm dụng tên miền (DNS Abuse Report Portal). Đây là nơi người dùng Internet báo cáo các tên miền bị lạm dụng, dùng vào mục đích lừa đảo, có hại hoặc bất hợp pháp khác.
Qua đó các cơ quan quản lý có nguồn thông tin và các biện pháp thích hợp để xử lý, làm sạch môi trường mạng.
Người sử dụng truy cập Website tại địa chỉ: https://baocaolamdungdns.vnnic.vn/ hoặc https://dnsabuse.vnnic.vn , thực hiện các bước theo hướng dẫn để báo cáo các tên miền bị lạm dụng, đồng thời tìm hiểu thêm thông tin hướng dẫn về các loại hình lạm dụng tên miền.